Unterbarmen

Meine Weihnachtsgeschichte

td p { margin-bottom: 0cm; }p { margin-bottom: 0.21cm; }

Et woar es soa. domols, dä Kanzler Äu wollden et soa, datt de Lütt es gezählt wearen sallden, wenn se et nit hennkregen, sallden se ongefähr öwern Duumen geschätz' weeren.

Dat woar et earste Mol dat dat woar, as domols dat Hannelörken no nit Ministerpräsidentin en NRW woar. Alle Lütt sohen dat een un woaren ongerwechs no Huus, no eahrem Einwohnermeldeamt, wohse hear wooren öm dat Schätzen do maaken tu looten.

Ook dä Jupp, dä Schreiner van Schwelm, he wonnten em Dahl; un mauten getz loss no Schwelm, ennet Kreishuus. Domet hä seck med sinn Fräuken Maria, med dä hä bestatt woar, un die em negenten Monat schwanger woar, ook tählen looten wörd. Se daiten seck, Kreishuus, dat passt un leepen loss, tu foot. Et waor öm die Tied ook kin Bus merr ongerwechs tu kregen.

Se leepen öwer de B-sewen un als se en grad vanne Fleute uut enne Graslake koomen, kreiten et eahre besongeren Buckpinn, dat Kengk wollden no butten.

Se hadden awwer kuum Tata dobie, ook blöderweise eahre AOK-Karte vergeeten, kinn Krankenhuus oder Hotel en de nöchte, se wooren jo ook ennem Gewerbegebiet, mauten seck dorom en en aulen Garage do enne Graslake verstoppen. Schmeerig un kolld woar et, öwerall logen Deele van kaputte Kesten röm, ook en oll Mopped un en 68 Käfer op Backsteen, ohne Räder, stong do.

Kott drop geng et loss biem Weit. Un et kreiten dat Kengk op en paar aule schmeerige Sitze van däm Käfer. Et nom en paar Putzlappen un wickelten domet dä Jung een.

En dä Nait woaren ook es en paar Lütt vam Werkschutz uut de Fleute ongerwechs, dä mauten op en Fuhrpark vanne EDE oppassen. Se driewen seck op däm Parkplatz röm.

Steekum koom do op eenmol dä Fahrer vam böwersten Chef vöarbie un leuchteten dä Werkschutzlütt med sinne Täschenlampe aan, de Jonges vam Werkschutz mackten seck bold en de Box...,
Dä Cheffahrer berohigten de Jonges enne Uniformen: „Kinne Bange, holdet de Loft aan, et es alles god, eck wolld önk bloas saien, dat et wat toffes föar alle Lütt gegewen hät, hütt es dä Jong geboren, dä Sohn vam Chef, hie en de Noberschaft. kiekt es noh“. "Un domet göt en fengen könnt, hä leit op en aulen Autositz van nem 68 Käfer en en Schruwerbude, öwerm Door es en Leit aan. Öwigens dä Kleng hät nix reites aantutrecken.“

Kapaaftich, et koomen no eenige angere Fahrer vanne Firma un woaren van eahrem böwersten Chef am Schwärmen: „Hütt es wat loss, wat hannt vie föar en toffen Chef hie bowen, un alle Lütt die hä mag, sallen seck getz nit mie strieden“, saiten hä.

Als dä Cheffahrer affhauten, fispelten de Werkschutzlütt ongerenanger: „Loss, aff getz, lott' us noh de Graslake gonn un us dat aankeeken, van däm de Cheffahrer us do vertollt hät, dat dä Jung vam Ollen geboren sin sall.“

Un se leepen öwer dä Kreisverkehr schnoorstracks no de Graslaake un konnten de aule Garage fengen (dat Leit öwer de Garage woar jo tu senn). Se sohen dat Maria un dä Jupp, un ook dat Blag op dä aulen schmerigen Röcksitzbank vam ollen Käfer.

Als se seck dä Köttel bekeeken hadden, saiden se dän Aulen vam Kengk wat dä Cheffahrer gesait hadden, dat de Lütt seck getz nit mie strieden sallen. Un alle wongerten seck öwer dat Gekäll van däm Cheffahrer.

Maria awwer woar van däm Vertollten soa beiindrockt, dat se ganz glöcklich woar.

De Werkschutzlütt gowen de Aulen van däm Jong no wat, domet et enne ölverschmierten Bude nit soa ruckt, en paar Brocken tum Aantrecken un mackten kehrt un leepen tureu ennet Dahl. Se vertollten et getz allen angern, dattse soa baff woaren vam Chef, wat hä so all drop hät, tumindest dat wat se do gesenn hannt un wat se vam Cheffahrer gehöart hadden. Dat se dä Jong vam böwersten Chef gesenn hannt, un et getz all god wearen sall.

Günter van Ongerbarmen am 22.12.10 10:12

Werbung


bisher 0 Kommentar(e)     TrackBack-URL

Name:
Email:
Website:
E-Mail bei weiteren Kommentaren
Informationen speichern (Cookie)

Die Datenschuterklärung und die AGB habe ich gelesen, verstanden und akzeptiere sie. (Pflicht Angabe)


 Smileys einfügen